ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία μας «MUSEUM EVOLUTION IKE», με διακριτικό τίτλο «MUEVO» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Βαρβάρας αρ. 33, με ΑΦΜ 800723056– ΔΟΥ Χολαργού, τηλέφωνο επικοινωνίας 2106747378, ηλεκτρονική διεύθυνση info@muevo.gr, τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η εταιρεία μας δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και δεν ανέχεται καμία μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία και καταλαμβάνει εργαζόμενους και απασχολούμενους, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
 1. Η εταιρεία προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, τη θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (π.χ. νεοπροσληφθέντες, νυχτερινοί εργαζόμενοι).
 2. Η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, λειτουργώντας με εμπιστευτικότητα και σεβόμενη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ενδεικτικά η εταιρεία ενθαρρύνει τη διατήρηση εργασιακού κλίματος, όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες. Προβαίνει σε δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς και για ζητήματα που αφορούν σε ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων. Επίσης, λαμβάνει και μέτρα τεχνικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της για την πρόληψη κινδύνων, όπως π.χ. επαρκής φωτισμός των χώρων. Η εταιρεία προβλέπει επίσης, διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών και προβαίνει τακτικά σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών της.
 3. Η εταιρεία προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας επί τέτοιων περιστατικών. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού οργανώνονται στοχευμένες συναντήσεις για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων. Επίσης ενθαρρύνεται η συμμετοχή των στελεχών της διοίκησης και εκπροσώπων των εργαζομένων σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
 4. Η εταιρεία παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών. Ειδικότερα κάθε θιγόμενο πρόσωπο από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει τις εξής δυνατότητες: 4.1) προσφυγή στη δικαστική προστασία, 4.2) υποβολή καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, 4.3) κατάθεση αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του καθώς και 4.4) καταγγελία εντός τη επιχείρησης, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές έχουν ως ακολούθως: Γραμμή Συνηγόρου του Πολίτη: 213 13 06 600 (e-mail: press@sinigoros.gr), Γραμμή Επιθεώρησης Εργασίας μέσω γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555 (e-mail: helpdesk@sepenet.gr), Γραμμή SOS 15900 για άμεση ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας.
 5. H εταιρεία ορίζει ως πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμο») σε επίπεδο επιχείρησης, αρμόδιο για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία τον/την κ. Άγγελο Ιατρού, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι εργαζόμενοι για τα σχετικά θέματα (τηλέφωνο +306970813397) και ηλεκτρονική διεύθυνση aggelos@muevo.gr. Ο ρόλος του προσώπου αναφοράς είναι ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Το πρόσωπο αναφοράς είναι υποχρεωμένο να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση του ρόλου του.
 6. H εταιρεία διασφαλίζει την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή, όπως ενδεικτικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας έπειτα από αίτημα εργαζομένου θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

 1. Η εταιρεία εγγυάται ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή και εξέταση των καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελόντων και διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες. Ειδικότερα, αρμόδιο πρόσωπο που θα υποδέχεται, θε εξετάζει και θα διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή τα παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης ορίζεται ο/η κ. Ιατρού Άγγελος Η σχετική επικοινωνία θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση aggelos@muevo.gr Σε κάθε περίπτωση το θιγόμενο πρόσωπο, θα ενημερώνεται, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της επιχείρησης, για τη δυνατότητά του να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές αρχές κατ΄επιλογή του.
 2. Η παραλαβή, έρευνα και διαχείριση των καταγγελιών διεξάγεται άμεσα και με αμεροληψία, με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασφαλίζοντας την προστασία της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων και των καταγγελλόμενων που συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.
 3. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4808/2021 και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
 4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης η εταιρεία λαμβάνει τα κατά περίπτωση απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα σε βάρος του καταγγελλομένου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.
 5. Η εταιρεία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών δεσμεύονται ότι θα παρέχουν τη συνεργασία και συνδρομή τους και κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εφόσον τους ζητηθεί από αυτές, που διατηρούν σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4624/2019.

 Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα το σχεδιασμό και την παράδοση έργων υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.

Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 

 • Στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων υψηλών προδιαγραφών.
 • Στην παράδοση των έργων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και γενικότερα με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες, συνεργάτες / προμηθευτές της.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη.
 • Στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Στην κάλυψη όλων των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών

 

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

 

Ημερομηνία : 17/01/2022

 

___________________________

 

Η Διοίκηση

ΕΝΤΥΠΟ Ε 1.1.3: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για το Περιβάλλον με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προληπτικής ενέργειας απαιτείται.

Η Διοίκηση της εταιρείας μέσω της Πολιτικής για το περιβάλλον δεσμεύεται για τα παρακάτω :

 

 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε κάθε έργο που εκτελεί η εταιρεία
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρεία
 • Τη συνεχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που λαμβάνει η εταιρεία
 • Τη συνεχή ενημέρωσή της σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της
 • Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τον καθορισμό στόχων συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής. Επιπλέον, δεσμεύεται για τη συνεχή της περιβαλλοντική βελτίωση.

Η Περιβαλλοντική πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους υπεργολάβους/ συνεργάτες, στους προμηθευτές της εταιρείας και ιδιαίτερα στους πελάτες της.

 

Ημερομηνία : 17/01/2022

 

 

___________________________

 

Η Διοίκηση

ΕΝΤΥΠΟ Ε 1.1.4 : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την υγεία και Ασφάλεια με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την υγεία και Ασφάλεια δεσμεύεται :

 

 • Στην πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Στη συνεχή Διαβούλευση με τους εργαζόμενους.
 • Στην πλήρη εφαρμογή, έλεγχο και ανασκόπηση του συστήματος διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας στο σύνολό του.
 • Στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας από όλο το προσωπικό της εταιρείας και για τις δραστηριότητες αυτής στο σύνολό τους.
 • Στην αναπροσαρμογή και συνεχή ισχύ του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας σε περίπτωση όποιας αλλαγής εσωτερικής δομής, δραστηριότητας και εξοπλισμού εγκαταστάσεων.
 • Στην ανασκόπηση και ανάλυση του πλάνου Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό να θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης και διαχείριση των επιδόσεων Υ.Α.Ε.
 • Στη συνεχή επικοινωνία του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Στην γνωστοποίηση των εταιρικών κανόνων Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Υγεία και Ασφάλεια είναι το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

 

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001/2018.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια, η Διοίκηση θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

 

Ημερομηνία : 17/01/2022

 

 

 

___________________________

 

Η Διοίκηση